ichi, itsu
hito(tsu), hito-
ni
futa(tsu), futa-
san
mit(tsu), mi(tsu), mitsu-, mi-
shi
yot(tsu), yo(tsu), yo-, yon-
go
itsu(tsu), itsu-
roku
mut(tsu), mu(tsu)
shichi
nana(tsu), nana-
hachi, hatsu
yat(tsu), ya(tsu), ya-
kyū, ku
kokono(tsu), kokono-

jin, nin
hito
nichi, jitsu
hi
kin, kon
-
getsu
tsuki
hon
-
ka
hi
sui
mizu
moku, boku
ki
hyaku
momo
sen
chi
jō, shō
ue
ka, ge
shita
sa
hidari
yū, u
migi
chū
naka
dai, tai
ō(kii)
shō
chii(sai), ko-, o-
nen
toshi
sō, satsu-
haya(i)
rin
hayashi
san
yama
sen
kawa

sora
den
ta
ten
ame
sei, shō
-
ka
hana

kusa
chū
mushi
ken
inu
mei, myō
na
jo, nyo
onna
dan, nan
otoko
shi, su
ko
moku, boku
me
ji
mimi
kō, ku
kuchi
shu
te
soku
ashi
ken
mi(ru)
on, in
oto, ne
ryoku, riki
chikara
ki, ke
iki
en
-
nyū
hai(ru)
shutsu, sui
de(ru)
ritsu, ryū
ta(tsu)
kyū
yasu(mu)
sen
saki
seki
bun, mon
fumi
ji
-
gaku
mana(bu)

-
son
mura
chō
machi
shin
mori
sei, shō
tada(shii)
gyoku
tama
ō
-
seki, shaku
ishi
chiku
take
shi
ito
-
kai
sha
kuruma
u
ame
seki, shaku
aka, aka(i)
sei, shō
ao, ao(i)
haku, byaku
shiro, shiro(i)
do, to
tsuchi
sū, su
kazu
ta
ō(i)
shō
suko(shi), suku(nai)
man
yorozu
han
naka(ba)
kei, gyō
katachi
tai, ta
futo(i)
sai
hoso(i)

hiro(i)
chō
-
ten
-
gan
maru(i)

ma(jiru)

hika(ru)
kaku
kado
kei
haka(ru)
choku, jiki
nao(su)
sen
-
shi
ya
jaku
yowa(i)
kyō, gō
tsuyo(i)

taka(i)

ona(ji)
shin
oya
bo
haha, kā
fu
chichi, tou
shi
ane
kei, kyō
ani